TPA

EN English

LT Lietuviškai

Prisijungimas

Prisijungimo vardas :

Slaptažodis :Registruotis

Pamiršote prisijungimo duomenis?

Kitos įstaigos

Aplinkos apsaugos agentūra

Jūrinių tyrimų centras

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

Mokslininkų sąjungos institutas

Valstybės įmonė „Transporto ir kelių tyrimo institutas“

Viešoji įstaiga „Statistikos tyrimai“Aplinkos apsaugos agentūra

A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
http://aaa.am.lt/VI
Direktorius Liutauras Stoškus
Telefonas (8~5) 272 3202
Faksas (8~5) 272 3273
Elektroninis paštas aaa@gamta.lt

 

Agentūra organizuoja, koordinuoja ir kartu su mokslo bei studijų institucijomis atlieka gamtos išteklių naudojimo, emisijų į aplinką poveikio, aplinkos būklės įvertinimo, naujai diegiamų technologijų, aplinkos apsaugos priemonių ir metodų efektyvumo tyrimus.
Agentūra kaupia ir kompleksiškai analizuoja duomenis apie aplinkos komponentų kokybę, rengia ataskaitas, statistinę informaciją, teikia informaciją visuomenei apie aplinkos būklę bei operatyvią ekologinę informaciją valstybės institucijoms ir organizacijoms bei kitiems juridiniams ir fi ziniams asmenims. Koordinuoja valstybinius aplinkos kokybės, biologinės
įvairovės ir mokslinių tyrimų, aplinkos apsaugos ir gamtonaudos tyrimų projektus ir programas.

Į viršų


Jūrinių tyrimų centras

Taikos pr. 26, LT-91149 Klaipėda
http://www1.omnitel.net/juriniai_tyrimai
Direktorius dr. Algirdas Stankevičius
Telefonas (8~46) 41 04 50
Faksas (8~46) 41 04 60
Elektroninis paštas CMR@klaipeda.omnitel.net

 

Centras vykdo ir koordinuoja Baltijos jūros, Kuršių marių ir Nemuno deltos monitoringą, tiria ekstremalias situacijas (žuvų kritimas, naftos išsiliejimai, vandens žydėjimas), modeliuoja išsiliejusios naftos dėmės dreifą, atlieka priekrantės hidrometeorologinius stebėjimus, Baltijos jūros ir Kuršių marių krantų dinamikos stebėjimus, vykdo specialius uosto gilinimo,
hidrotechninių statybų, grunto laidojimo jūroje poveikio tyrimus, dalyvauja tarptautinėje (HELCOM) Baltijos jūros monitoringo programoje, kituose tarptautiniuose projektuose.
Centras renka ir kaupia informaciją bei duomenis Jūros aplinkos duomenų fondui, kompleksiškai analizuoja bei vertina informaciją apie Baltijos jūroje ir Kuršių mariose vykstančius gamtinius procesus, antropogeninės veiklos įtaką vandens būklei ir

gyviesiems organizmams, rengia ataskaitas, teikia duomenis bei informaciją apie jūros aplinkos būklę valstybės ir užsienio institucijoms, visuomenei.

Į viršų


Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
http://www.lgt.lt
Direktorius Juozas Mockevičius
Telefonas (8~5) 233 2889
Faksas (8~5) 233 6156
Elektroninis paštas lgt@lgt.lt

 

Tarnyba:
Pagal Vyriausybės ar Aplinkos ministerijos aprobuotas programas organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos sausumos ir vidaus vandenų, jos kontinentinio šelfo bei ekonominės zonos Baltijos jūroje žemės gelmių geologinius tyrimus, teikiančius valstybei būtinas žinias apie jų geologinę sandarą, būklę, geologinius procesus ir išteklius;
Atlieka kitus žemės gelmių tyrimus pagal valstybės institucijų, savivaldybių, kitų juridinių asmenų bei tarptautines programas ar projektus;
Kaupia, saugo ir tvarko duomenis apie žemės gelmes, valdo valstybinę geologijos informacinę sistemą ir nustato jos naudojimo bei duomenų apsaugos tvarką.

Į viršų


Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius
http://www.meteo.lt
Direktorius Vytautas Bernadišius
Telefonas (8~5) 275 1194
Faksas (8~5) 272 8874
Elektroninis paštas vytautasb@meteo.lt

 

Klimatologijos ir metodikų skyrius
Viršininkė dr. Audronė Galvonaitė
Telefonas (8~5) 275 0418
Faksas (8~5) 272 8874
Elektroninis paštas audrone@meteo.lt , mokslas@meteo.lt , clicom@meteo.lt

 

Tarnybos misija – aprūpinti šalies visuomenę, valstybės institucijas ir pasaulinius meteorologijos ir aviacijos centrus patikima hidrometeorologine informacija ir prognozėmis.
Tarnyba tiria Lietuvos klimatą, orus formuojančius procesus; tobulina klimatologinę duomenų bazę; nagrinėja hidrometeorologinių reiškinių susidarymo sąlygas; vykdo mokslines temas; vykdo Pasaulinės meteorologų organizacijos programas (CLIPS, CLIVAR);
dalyvauja tobulinant ir įdiegiant HIRLAM prognostinį modelį Lietuvoje; ruošia klimato žinynus; populiarina klimatologinę ir meteorologinę informaciją visuomėneje; dalyvauja mokslinėse konferencijose bei seminaruose.
Tarnyba dalyvauja tarptautiniuose projektuose: EWAII (Europe Wind Atlas II, 2003-2005 m.) ir ECSN Europe Climate Atlas rengime; HIRLAM Baltija.

Į viršų


Mokslininkų sąjungos institutas

A. Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius
http://msi.lms.lt
Direktorius prof. habil. dr. Stepas Janušonis
Telefonas (8~5) 231 3762
Faksas (8~5) 231 3762
Elektroninis paštas stepas.janusonis@self-formation.lt

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Dirbtinių sistemų savaiminio formavimosi tyrimai ir taikymas saulės elementų ir kuro celių technologijose;
Atsinaujinančios energetikos socialiniai ir ekonominiai aspektai;
Kolektyvinių žinių valdymo metodų (semantika, ontologijos) taikymai informacinių ir internetinių technologijų vystymui;
Lietuvos kultūros paveldo skaitmenizavimas.


Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Dirbtinių sistemų formavimasis;
Fotoelektrinė saulės energetika;
Informacinių sistemų taikymai.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
ES Jungtinių tyrimų centro Perspektyvinių technologinių studijų institutas; CRES (Graikija);
Millenium Electric T.O.U. Ltd. (Izraelis); LORD (Belgija); CIRCA Group Europe (Airija);
ProSupport (Olandija).

 

Kita informacija:
Mokslo tyrimai MSI vykdomi atskirų projektų principu. Institutas yra asocijuotas Europos mokslo ir technologijų observatorijos (ESTO) narys.

Į viršų


Valstybės įmonė „Transporto ir kelių tyrimo institutas“

I. Kanto g. 25, p.d. 2082, LT-44296 Kaunas
http://www.tkti.lt
Direktorius Giedrius Šiaudinis
Telefonas (8~37) 22 66 38
Faksas (8~37) 20 56 19
Elektroninis paštas tkti@tkti.lt

 

Darbuotojų skaičius 90
Tyrėjų skaičius 32, iš jų turinčių mokslo laipsnį 4

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Automobilių kelių asfaltbetonio dangų degradacijos tyrimai, priežasčių nustatymas, dangų stiprinimo metodikos kūrimas;
Aplinkos kokybės stebėjimai statomų bei eksploatuojamų kelių poveikio zonoje;
Planuojamų transporto infrastruktūros objektų poveikio aplinkai vertinimas;
Naudojamų susisiekimo statinių (automobilių keliuose, gatvėse ir geležinkeliuose esančių tiltų, viadukų bei estakadų), įtrauktų į sistemingas imtis, faktinės laikomosios galios nustatymas, atliekant statinių stebėseną ir jų statinius bei dinaminius bandymus;
Kelio dangos konstrukcijos parametrų, saugaus eismo, transporto srautų tyrimai.

 

Per pastaruosius 5 metus sukurtos ar įdiegtos naujos technologijos ar nauji gaminiai:
Teršalų iš autotransporto emisijos ir triukšmo skaičiavimo programa;
Taršos sklaidos iš autotransporto skaičiavimo programa;
Nustatyti sezoniniai koefi cientai leidžiantys prognozuoti kelio dangos konstrukcijos stiprumą kritiniu metų periodu;
Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo nustatymo metodika.

Į viršų


Viešoji įstaiga „Statistikos tyrimai“

Gedimino pr. 29, LT-01104 Vilnius
Direktorius Benonas Mikšas
Telefonas (8~5) 236 4717
Faksas (8~5) 236 4755
Elektroninis paštas stat.tyrimai@std.lt

 

Įstaiga:
Organizuoja ir atlieka tęstinius tyrimus (taip pat ir su užsienio šalių institucijomis), jų pagrindu rengia ir leidžia leidinius, teikia apibendrintų suvestinių rezultatų pritaikymo praktinėje veikloje ir moksliniuose tyrimuose išvadas ir pasiūlymus; Pagal Statistikos departamento patvirtintus sąrašus šią medžiagą ir leidinius teikia LR valstybės, mokslo institucijoms, kitiems vartotojams.

Į viršų