TPA

EN English

LT Lietuviškai

Prisijungimas

Prisijungimo vardas :

Slaptažodis :Registruotis

Pamiršote prisijungimo duomenis?

MTEP ekspertinės institucijos ir mokslinės organizacijos

Lietuvos mokslų akademija

Lietuvių katalikų mokslo akademija

Lietuvos universitetų rektorių konferencija

Lietuvos mokslo institutų direktorių konferencija

Lietuvos studijų ir mokslo institucijų senatų (tarybų) pirmininkų konferencija

Lietuvos mokslininkų sąjunga

 


Lietuvos mokslų akademija

Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius
tel. 8 5 261 36 51, faksas 8 5 261 84 64
el. paštas prezidiumas@lma.lt
http://lma.lt


Lietuvos mokslų akademija
yra biudžetinė įstaiga, jungianti žymiausius Lietuvos ir savo veikla su Lietuva susijusius užsienio mokslininkus.

 

Mokslų akademija, siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos humanistinius idealus, demokratiją ir gerovę bei prisidėti prie valstybės stiprinimo, turi šiuos svarbiausius tikslus:

telkti mokslines pajėgas svarbiausioms Lietuvos mokslo, kultūros, kalbos, ūkio bei socialinės pažangos problemoms spręsti;

skatinti ir palaikyti Lietuvoje aukštą mokslinių tyrimų ir studijų lygį;

ugdyti mokslininkų asmenybes ir individualybes, būti Lietuvos mokslininkų intelektualiniu centru;

skatinti ir vykdyti bendrus įvairių disciplinų fundamentinius tyrimus;

skatinti ir padėti organizuoti mokslinį Lietuvos ir kitų šalių mokslo centrų bendradarbiavimą;

būti moksliniu ekspertu mokslo ir studijų, technikos, ūkio, kultūros, socialinės raidos, aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos ir kitais klausimais.

 

Siekdama šių tikslų, Mokslų akademija:

sudaro mokslinio tyrimo ir ekspertų grupes, komisijas, komitetus, laikinus kolektyvus;

sudaro bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos bei užsienio mokslo bei studijų įstaigomis ir organizacijomis;

Vyriausybės nustatyta tvarka gali vykdyti mokslinių tyrimų įstaigų, mokslo ir technologijų parkų steigėjo funkcijas;

leidžia periodinius ir neperiodinius leidinius, spausdina mokslo veikalus;

organizuoja mokslinius kongresus, konferencijas, simpoziumus, seminarus, kitus renginius, atitinkančius Mokslų akademijos veiklos profilį;

stoja į tarptautines mokslines organizacijas, skatina savo narių veiklą jose, dalyvauja tarptautinėse ir užsienio šalių programose bei mokslo įstaigų darbe;

skatina jaunųjų mokslininkų ir studentų mokslinę veiklą, iš turimų lėšų skiria stipendijas moksliniame darbe pasižymėjusiems studentams, siunčia jaunus mokslininkus mokytis, stažuotis bei dirbti į užsienio mokslo centrus;

steigia premijas ir apdovanojimus už žymius mokslo laimėjimus;

gausina savo ir valstybės patikėtą turtą, plėtoja įvairią su mokslu susietą veiklą;

remia mokslinių draugijų veiklą, propaguoja mokslo žinias.

 

LMA turi veikiančias sutartis su 24 užsienio šalių mokslų institucijomis: Austrijos MA, Baltarusijos nacionaline MA, Berlyno-Brandenburgo MA, Britų akademija, Bulgarijos MA, Čekijos MA, Londono karališkąja draugija, Estijos MA, Latvijos MA, Lenkijos MA, Norvegijos tiksliųjų ir humanitarinių MA, Rumunijos akademija, Rusijos MA, Rusijos agrarinių MA, Slovakijos MA, Slovėnijos mokslų ir menų akademija, Suomijos akademija, Švedijos karališkąja literatūros, istorijos ir senovės MA, Švedijos karališkąja inžinerinių MA, Švedijos karališkąja žemės ūkio ir miškininkystės MA, Šveicarijos MA, Taivano nacionaline mokslo taryba, Ukrainos nacionaline MA, Vengrijos MA.

LMA atstovauja Lietuvos Respublikai daugelyje mokslo bendruomenes jungiančių tarptautinių organizacijų: tai ALLEA – Visos Europos mokslų akademijų federacija, ICSU – Tarptautinė mokslų sąjungų taryba, EASAC – Europos akademijų mokslo konsultacinė taryba, IAP – Tarptautinė mokslų akademijų sąjunga, IAU – Tarptautinė astronomų sąjunga.

Į viršų


Lietuvių katalikų mokslo akademija

http://www.lkma.lt

Visuomeninė organizacija Lietuvių katalikų mokslo akademija – mokslininkų bendrija, telkianti visų mokslo sričių katalikiškos pasaulėžiūros lietuvių mokslininkus, gyvenančius ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, siekiančius mokslo ir krikščioniškosios minties bei kultūros vienybės. Jos tikslas:

a) telkti Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius lietuvius mokslininkus katalikus mokslo darbui;

b) rengti naujų mokslo kadrų, ugdyti mokslinių asmenybių, kad Akademija taptų katalikų mokslininkų centru ir pajėgtų integruoti Lietuvos mokslą į pasaulio mokslo lobyną;

c) kelti lietuvių tautos mokslingumą ir krikščioniškąją kultūrą.

Akademija rengia spaudai ir leidžia mokslinius leidinius, organizuoja mokslines konferencijas ir suvažiavimus.

Į viršų


Lietuvos universitetų rektorių konferencija

Gedimino pr. 3 LT-01103 Vilnius
tel. 8 5 212 06 29, faksas 8 5 212 06 29
el. paštas lurkbiuras@gmail.com
http://www.lurk.lt

 

Lietuvos universitetų rektorių konferencija yra visuomeninė organizacija, kurią sudaro universitetinių aukštųjų mokyklų rektoriai. Lietuvos universitetų rektorių konferencija koordinuoja universitetų tarpusavio ryšius, taip pat ryšius su valdžios ir valdymo bei savivaldybių institucijomis ir yra ekspertas studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais.

 

Pagrindiniai Konferencijos tikslai – skatinti Lietuvos mokslo, studijų, kultūros ir ūkio raidą, aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, Aukštųjų mokyklų tarpusavio ir tarptautinius ryšius,  bendradarbiauti su valdžios ir valdymo bei vietos savivaldos institucijomis.

Įgyvendindama šiuos tikslus, Konferencija:

keičiasi narių informacija ir nuomonėmis visais universitetų vidinio gyvenimo ir santykių su kitomis institucijomis klausimais;

padeda ginti teisėtus savo narių interesus Lietuvos valdymo ir valdžios institucijose;

siūlo valstybinę aukštojo mokslo (studijų, specialistų su aukštuoju išsimokslinimu perkvalifikavimo, mokslininkų rengimo, universitetų mokslinio ir kūrybinio darbo) politiką;

teikia pasiūlymus dėl aukštojo mokslo biudžeto projektų rengimo ir subsidijų aukštosioms mokykloms skyrimo;

bendradarbiauja su Lietuvos institucijomis, įmonėmis, organizacijomis ir asmenimis, kurie turi interesų ir vertingų pasiūlymų aukštojo mokslo srityje; palaiko ryšius su analogiškomis užsienio ir tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma su Europos Universitetų Asociacija ir Baltijos Universitetų Rektorių konferencija;

organizuoja projektų ir programų, kurios sutelktų Lietuvos universitetų intelektualias jėgas, parengimą

Į viršų


Lietuvos mokslo institutų direktorių konferencija

 

Lietuvos mokslo institutų direktorių konferencija yra visuomeninė organizacija, kurią sudaro valstybės mokslo institutų ir universitetų mokslo institutų direktoriai. \

Konferencija koordinuoja institutų tarpusavio ryšius, taip pat ryšius su valstybės bei savivaldybių institucijomis ir yra ekspertas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais.

Į viršų


Lietuvos  mokslo institucijų  tarybų pirmininkų konferencija

 

Lietuvos mokslo institucijų tarybų pirmininkų konferencija yra nepriklausoma visuomeninė organizacija, kurią sudaro daugumos Lietuvos valstybinių mokslo ir studijų institucijų senatų (tarybų) pirmininkai. Konferencijos veiklą reglamentuoja Lietuvos studijų ir mokslo institucijų senatų (tarybų) pirmininkų konferencijos įstatai, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje.

Konferencija padeda įtvirtinti Lietuvos studijų ir mokslo institucijų demokratinę savivaldą ir autonomiją, rūpinasi šių institucijų integracija bei plėtote.

Į viršų


Lietuvos mokslininkų sąjunga

http://www.lms.lt

 

Lietuvos mokslininkų sąjunga yra nevyriausybinė, kūrybinė mokslininkų ir jų organizacijų asociacija, kviečianti savo veikloje dalyvauti visus mokslininkus nepriklausomai nuo jų specializacijos, darbo vietos, užimamų pareigų ar turimų mokslo vardų.

 

Svarbiausi Lietuvos mokslininkų sąjungos tikslai:

atsižvelgiant į Lietuvos ūkio ir kultūros reikmes plėtoti fundamentinius ir taikomuosius mokslo tyrimus; vienyti LR mokslo ir studijų institucijų bei organizacijų mokslo jėgas;

dalyvauti atliekant mokslo, valstybinių tikslinių ir kitų programų ekspertizes;

rūpintis, kad mokslininkų darbai būtų racionaliai finansuojami ir koordinuojami;

nustatyti ir skatinti perspektyvias mokslo kryptis, skatinti savarankišką mokslo plėtotę;

rūpintis, kad tobulėtų mokslininkų profesinis pasirengimas, remti jaunųjų mokslininkų kūrybinę veiklą;

sudaryti palankias sąlygas mokslininkams perimti pažangiausią pasaulio mokslo patyrimą;

ginti mokslininkų kūrybinius ir socialinius interesus;

didinti mokslo savarankiškumą ir kelti atsakomybę, formuoti palankią visuomenės nuomonę ir pritarimą moksliniams tyrimo metodams ir visuotinos gerovės siekiams.

Į viršų